Input:

2.1 Načela gospodarenja otpadom, Članak 6.

1.1.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

2.1 Načela gospodarenja otpadom, Članak 6.

Anja Biondić, mag. ing, Marko Komin, bacc. ing, Marijana Matić, dipl. ing.


(1) Gospodarenje otpadom temelji se na uvažavanju načela zaštite okoliša propisanih zakonom kojim

se uređuje zaštita okoliša i pravnom stečevinom Europske unije, načelima međunarodnog prava

zaštite okoliša te znanstvenih spoznaja, najbolje svjetske prakse i pravila struke, a osobito na

sljedećim načelima:

1. »načelo onečišćivač plaća« – proizvođač otpada, prethodni posjednik otpada, odnosno posjednik

otpada snosi troškove mjera gospodarenja otpadom, te je financijski odgovoran za provedbu

sanacijskih mjera zbog štete koju je prouzročio ili bi je mogao prouzročiti otpad;

2. »načelo blizine« – obrada otpada mora se obavljati u najbližoj odgovarajućoj građevini ili uređaju u

odnosu na mjesto nastanka otpada, uzimajući u obzir gospodarsku učinkovitost i prihvatljivost za

okoliš;

3. »načelo samodostatnosti« – gospodarenje otpadom će se obavljati na samodostatan način

omogućavajući neovisno ostvarivanje propisanih ciljeva na razini države, a uzimajući pri tom u obzir

zemljopisne okolnosti ili potrebu za posebnim građevinama za posebne kategorije otpada;

4. »načelo sljedivosti« – utvrđivanje porijekla otpada s obzirom na proizvod, ambalažu i proizvođača

tog proizvoda kao i posjed tog otpada uključujući i obradu.

(2) Proizvođač proizvoda od kojeg nastaje otpad, odnosno proizvođač otpada snosi troškove

gospodarenja tim otpadom.


Članak 6 nas upoznaje s temeljnim načelima održivog gospodarenja otpadom u čijem duhu je napisan

i ovaj zakon, dakle:

1.”Načelo onečišćivač plaća„ vrlo jednostavno tumačimo da je za


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: